Dunsedijk 3A 5094BA Lage Mierde 09:30 - 18:00 013 76 35 302

OnzeFlora & Fauna

OnzeFlora & Fauna

Op Landgoed Wellenseind komen nagenoeg alle karakteristieke biotopen van de Kempen binnen 130 hectare samen. Droge heide aan een dekzandrug gaat direct over in het natte beekdal van De Reusel. In het noorden vloeit die samen met De Raamloop, de andere beek die door het gebied meandert.

In de beekdalen hebben zich door de eeuwen heen oude loofbossen ontwikkeld. Bovendien treffen we daar rabattenbos aan, van oorsprong productiebos op dijkjes, tussen greppels. Ook in de vorm van sloten, ‘dode’ armen van de beken, een voormalige viskweekvijver en poelen is overal stilstaand water aanwezig. Tel daar de oude percelen naaldbos en de vele bloemrijke hooilandjes bij en het zal duidelijk zijn dat de biodiversiteit op Wellenseind hoog is.

Klik hier voor een overzicht van de recentste waarnemingen


DeVogels

Tot de aantrekkelijkste bosvogels behoren IJsvogel, Wielewaal, Fluiter, Vuurgoudhaantje, Goudvink en Appelvink. Maar het sterkst vertegenwoordigd zijn de holenbroeders. Dankzij de oude bomen en de aanwezigheid van oud hout broeden er alle vijf de inheemse spechtensoorten (Groene, Zwarte, Kleine bonte, Middelste en Grote bonte specht). Met tien paartjes (2019) is de dichtheid van de zeldzame Middelste bonte specht een van de hoogste van Nederland. Andere dankbare holbewoners zijn de Boomklever, Boomkruiper, Bonte Vliegenvanger en Holenduif.


Inde Schemering

Wanneer de schemer valt wordt de regie op het landgoed overgenomen door andere typische bewoners. Op verschillende plekken klinkt dan de roep van de Bosuil, terwijl knorrende Houtsnippen baantjes trekken langs hun territorium. Nadat in 2018 het heide-areaal op Wellenseind sterk werd uitgebreid klinkt van mei tot in augustus ook weer het monotone geratel van de Nachtzwaluw.

Het landgoed is na zonsondergang gesloten, maar er worden regelmatig excursies georganiseerd om dit alles te laten beleven. Een bonus in de vorm van Reeën en Hazen is dan vrijwel verzekerd.


ErvaarWellenseind

DeInsecten

Wellenseind kent een grote rijkdom aan insecten. De opvallendste libel op het landgoed is de Bosbeekjuffer, waarvan de mannetjes diepblauwe vleugels hebben. Op zonnige dagen dansen ze als elfjes boven de beken. Als bijzonderste dagvlinder geldt nog het Bonte dikkopje, maar we verwachten dat die spoedig uit die positie wordt verdrongen door de Grote Weerschijnvlinder of de Kleine ijsvogelvlinder. Voor die zeldzame soorten is veel biotoop aanwezig, maar er is nog niet in de geschikte tijd naar gezocht.

Veel bijzondere insecten profiteren van het oude hout, dat dankzij het moderne beheer op Wellenseind mag blijven liggen. Daarbij moet je denken aan kevers, houtwespen, sluipwespen en pissebedden. Zij en hun larven vormen weer het voedsel van veel vogels en kleine zoogdieren. Zo komt op het landgoed een gezond ecologisch evenwicht tot stand.


DeWaterdieren

Ook onderwater speelt zich op Wellenseind vanalles af. Daar planten zich Gewone padden, Bruine en Groene kikkers, Alpenwatersalamanders, Kleine watersalamanders en Vinpootsalamanders voort. De Vinpootsalamander komt maar in een beperkt deel van Nederland voor, maar is op het landgoed in alle stilstaande watertjes te vinden.

In De Reusel is na verbetering van de waterkwaliteit met succes de Beekprik geherintroduceerd. Dit kaakloze, palingachtige visje kan in het vroege voorjaar gevonden worden op plekken met grind, waar dan gepaaid wordt.

Verder leven in de beken, poelen, sloten en vijvers de larven van meer dan 20 soorten libellen en veel soorten Kokermotten. Op de vochtige oevers kunnen gespecialiseerde kevers worden aangetroffen, waaronder de Moerasoeverloopkever en de bizarre Kogelloopkever.


DeFlora

Dankzij de vele biotopen op Wellenseind kunnen plantenliefhebbers er hun hart ophalen. Al vroeg in het voorjaar kleuren de beekbossen wit en geel, dankzij de bloeiende Sleedoorns en Speenkruid. Ook de Bosanemonen en Dalkruid worden dan zichtbaar. Op plekken waar veel kwelwater wordt opgestuwd, profiteren onder meer Waterviolier en Dotterbloem van de mineralen die aan de oppervlakte komen.

Op de schaduwrijke oevers van greppels in het bos is Dubbelloof talrijk. Andere opvallende varens zijn de Gewone eikvaren en Koningsvaren.

Wellenseind vormt een soortenrijk bomenpark. Door de schakeringen van natte en droge delen, de vroegere situatie van uitgestrekte, reliëfrijke heide met beekdalen en de cultuurhistorische ontwikkeling van het landgoed hebben natuur en mens er een grote variatie aan loof- en naaldbomen tot stand gebracht.  Zodra de loofbossen in het najaar een kleurrijk pallet van herfstkleuren aannemen, wordt het gebied ook een paradijs voor de kenners van Paddenstoelen.


 
 

OpOntdekking

Op Landgoed Wellenseind valt voor de natuurliefhebber nog enorm veel te ontdekken. Elke maand geeft het gebied weer nieuwe geheimen prijs. Trek er op uit om een bijdrage te leveren aan de kennis van de flora en fauna in het gebied (invoeren van je waarnemingen op www.waarneming.nl wordt op prijs gesteld). Dat kan op eigen gelegenheid, of samen met een gids. Voor meer informatie en de mogelijkheden kun je contact opnemen. Ook worden regelmatig excursies georganiseerd. Die worden tijdig aangekondigd op onze kalender, in onze nieuwsbrief en via de media.

Geen producten in uw winkelmand.